5

Merox historia


Återvinning av skrot och andra järnhaltiga material har alltid varit en självklar del i stålindustrins processer. I takt med att nya tekniker utvecklats och att miljöfrågorna blivit allt viktigare har återvinningen ökat, även för restprodukter där järn inte utgör det huvudsakliga värdet. Inom SSAB har denna utveckling till stor del drivits av varje produktionsort för sig. I Oxelösund bildades på 1970-talet dotterbolaget Merox medan motsvarande uppdrag i Raahe drevs av bolaget SKJ. I Luleå valde man att behålla dessa funktioner hos moderbolaget. Sedan 2010 har verksamheten harmoniserats över orterna och det mesta av SSABs biprodukthantering i de nordiska länderna drivs nu av dotterbolaget Merox.

Intern recirkulation av skrot och andra järnhaltiga material utgör en hörnsten i Merox verksamhet. Järnskrot är en självklar råvara för SSABs metallurgiska processer och Merox uppdrag består i att så effektivt som möjligt förädla internt genererat skrot så att det går att använda igen. Ofta behöver skrotet t.ex. delas till mindre bitar och renas från slagg. En del järnhaltiga material är istället för finkorniga för att utan vidare kunna smältas ner. För detta ändamål finns det briketteringsanläggningar på de tre orter i Norden där SSAB har metallurgiska processer.

Ett annat omfattande uppdrag för Merox är att säkerställa avsättning av de slagger som bildas i den metallurgiska processen. Även dessa material har använts sedan länge inom olika applikationer. Den slagg man får från masugnen kan t.ex. granuleras och malas, vilket ger ett cementliknande bindemedel. Om masugnsslaggen tillåts luftsvalna erhålls ett ballastmaterial med goda bärighetsegenskaper.

För att utveckla befintliga användningsområden samt hitta nya vägar till att optimera användningen av SSABs resurser är Merox engagerad i en rad olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett exempel på en framtida utmaning är SSABs långsiktiga mål att kunna producera stål utan tillsats av fossila bränslen. Förändringar i de metallurgiska processerna kommer medföra förändringar i de biprodukter som produceras, vilket i sin tur gör att Merox måste agera både långsiktigt och flexibelt för att möta nya krav.


  Så här började vår resa

Merox historia